تاریخ شروع دوره جدید

دوره ۶۰۱ کلاسهای آموزشی بهداشت اصناف از تاریخ ۹۷/۰۸/۰۱در آموزشگاه بهداشت اصناف منشور سلامت آغاز خواهد شد. از صاحبان اصناف محترمی که تمایل به شرکت در این دوره را دارند، دعوت مینماییم قبل از تاریخ فوق جهت ثبت نام مراجعه نمایند.