برنامه آموزش هفتگی نوبت صبح

 

برنامه درسی دوره ششصدودوازده/ ۶۱۲ (صبح)

تاریخ از ساعت ۳۰/۷الی۳۰/۹ از ساعت ۳۰/۹الی۳۰/۱۱ از ساعت ۳۰/۱۱الی۳۰/۱۳
عنوان درسی نام مدرس عنوان درسی نام مدرس عنوان درسی نام مدرس
۲۴/۰۷/۹۷ بیماریهای پوستی وریوی وانگلی آقای دلیلان بیماریهای مشترک بین انسان ودام آقای دکتر اسلامیان ——————— ——————–
۲۵/۰۷/۹۷ بهداشت مواد غذایی خانم مهندس امجدی بهداشت مواد غذایی خانم مهندس امجدی گندزدایی وضد عفونی خانم مهندس امجدی
۲۸/۰۷/۹۷ قوانین ومقررات بهداشتی خانم مهندس مجیدی قوانین ومقررات بهداشتی خانم مهندس مجیدی بهداشت آ ب وفاضلاب خانم مهندس مجیدی
۲۹/۰۷/۹۷ بهداشت فردی وعمومی و رفتارهای غیربهداشتی خانم مهندس محسنی كنترل دخانيات وبهداشت هوا خانم مهندس محسنی مبارزه با حشرات و جانوران خانم مهندس محسنی
۳۰/۰۷/۹۷ ایمنی و انضباط خانم ناصری ———————– ——————— ———————- ——————-

آموزش بهداشت عمومی اصناف