برنامه آموزشی هفتگی نوبت عصر

 

برنامه درسی دوره ششصدویازده/ ۶۱۱ (عصر)

تاریخ ازساعت۳۰/۱۳الی۳۰/۱۵ از ساعت ۳۰/۱۵الی۳۰/۱۷ از ساعت ۳۰/۱۷الی۳۰/۱۹
عنوان درسی نام مدرس عنوان درسی نام مدرس عنوان درسی نام مدرس
۹۷/۰۷/۱۴ كنترل دخانيات وبهداشت هوا خانم مهندس عسگری بهداشت آ ب وفاضلاب خانم مهندس عسگری مبارزه با حشرات و جانوران خانم مهندس عسگری
۹۷/۰۷/۱۵ بیماریهای پوستی وریوی وانگلی آقای دلیلان بیماریهای مشترک بین انسان ودام آقای دکتر استامیان ——————— ———————–
۹۷/۰۷/۱۶ بهداشت مواد غذایی خانم مهندس امجدی بهداشت مواد غذایی خانم مهندس امجدی گندزدایی وضد عفونی خانم مهندس امجدی
۹۷/۰۷/۱۷ بهداشت فردی وعمومی و رفتارهای غیربهداشتی خانم مهندس مجیدی قوانین ومقررات بهداشتی خانم مهندس مجیدی قوانین ومقررات بهداشتی خانم مهندس مجیدی
۹۷/۰۷/۱۸ ایمنی و انضباط خانم ناصری ——————— ——————- ———————- ———————-

آموزش بهداشت عمومی اصناف